Általános Szerződési Feltételek

Zorvet Kft.

Állat-egészségügyi szolgáltatások nyújtására

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozik:

 1. A Lőrinci Állatorvosi Rendelő (Zorvet Állategészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 2096 Üröm, Fő utca 90., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-208186), valamint minden, az alkalmazásában álló munkavállalóra (mindnyájan együtt a továbbiakban: Zorvet Kft vagy Lőrinci Állatorvosi Rendelő vagy Állatorvosi rendelő vagy Rendelő vagy Szolgáltató)
 2. valamint ügyfele, a Rendelő szolgáltatását a háziállata révén vagy azzal összefüggésben igénybe vevő természetes személyre (a továbbiakban: Ügyfél vagy Állattulajdonos vagy Tulajdonos);
 3. továbbiakban közösen: Felek, külön-külön: Fél)
 4. Az Állattulajdonost elkísérő más személyre az Állattulajdonos jogai nem vonatkoznak, de az Állattulajdonos biztonsággal kapcsolatos kötelezettségeinek, és különösen a más állattulajdonosokkal és kísérőikkel kapcsolatos magatartási szabályoknak köteles eleget tenni.

A Lőrinci Állatorvosi Rendelő által az Ügyfél részére nyújtott állat-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésre (a továbbiakban Szerződés) a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

Tárgyi hatály

 1. Az ÁSZF a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény szerinti magán állatorvosi tevékenységnek az Rendelő általi végzésére terjed ki.
 2. Az ÁSZF kiterjed továbbá a Magyar Állatorvosi Kamara (a továbbiakban: MÁOK) szakmai irányelveiben, a MÁOK szabályzataiban, valamint az etikai szabályzatban foglalt rendelkezéseknek való megfelelésre, valamint minden ezekkel kapcsolatos vizsgálatra, kezelésre, kontrollvizsgálatra (együttesen a továbbiakban: beavatkozás).

Időbeli hatály

 1. Az ÁSZF időbeli hatályát az utolsó oldalon szereplő dátum jelzi. A Rendelő fenntartja a jogot arra, hogy a ÁSZF-et saját hatáskörben bármikor módosítsa és új ÁSZF-et tegyen közzé honlapján.
 2. Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.

I. A szolgáltatás és kötelezettségek

1.1. A Szolgáltatás

A Lőrinci Állatorvosi Rendelő a honlapján megjelenített információk és a jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja állatorvosi, és más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását. A Rendelő kijelenti, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

Előzetes időpont foglalás szükséges a szolgáltatások igénybevételéhez.

Lőrinci Állatorvosi Rendelő nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 9.00 órától 19.00 óráig.

A Szolgáltatást az Állatorvosi rendelő a közte és a Tulajdonos között létrejött kezelési szerződés alapján végzi a Tulajdonos szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett.

A beavatkozás megkezdése előtt az Állattulajdonos bármely, számára lényeges kérdést felvethet az Rendelő illetékes, a beavatkozást végző munkatársának. A beavatkozás akkor veszi kezdetét, amikor az Állattulajdonos szóban úgy nyilatkozik, hogy számára a beavatkozással kapcsolatos minden körülmény világos és érthető, vagy ilyen kifejezett nyilatkozata hiányában akkor is, ha a Rendelő beavatkozást végző munkatársa az Állattulajdonos magatartásából a beavatkozás megkezdésének igényét észleli.

A Rendelő a beavatkozás szakmai protokolljának megfelelően ellátja az állatot, ennek során elvégzi az előírt adminisztrációt is (pl. laborvizsgálat-kérés, MÁOK kisállatnyilvántartó – PetVetData – rendszerébe adatok felvétele, Kisállat Egészségügyi Könyv vezetése stb.)

A beavatkozást végző munkatárs az Állattulajdonos számára folyamatosan megadja a beavatkozással kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatja a beavatkozás kapcsán szükséges otthoni teendőkről, a kontroll(ok) időpontjáról.

A ráutaló magatartással létrejött jogviszony – ellenkező megállapodás hiányában – határozatlan időre jön létre.

 A Tulajdonos állatának kezelése során a kezelő állatorvos dönthet arról, hogy a kezelőhelységben ki tartózkodjon, beleértve a Tulajdonost is.

A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy egyes Szolgáltatások igénybevételéhez előzetes, írásba foglalt tájékoztatás, beleegyező nyilatkozat és állapotfelmérő nyilatkozat Tulajdonos által történő aláírása lehet szükséges.

1.2. Szolgáltató kötelezettségei

A Rendelő kötelezettséget vállal szakszerű állatorvosi vizsgálatok nyújtására. A Szolgáltatásokat a Lőrinci Állatorvosi Rendelő saját egészségügyi személyzete és közreműködők igénybevételével nyújthatja 1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 58. szám alatti rendelőjében, amennyiben a vizsgálat jellegéből adódóan kivitelezhető (ezt minden esetben a Rendelő dolgozói bírálják el) és az Ügyfél igényt tart rá, úgy az Ügyfél otthonában, valamint partner rendelőkben. Az Ügyfél felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy az általa nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez Alvállalkozók közreműködését vegye igénybe. A Szolgáltató az Alvállalkozók szolgáltatásaiért úgy felel, mintha a szolgáltatást saját maga végezte volna el.

Szolgáltató jogosult módosítani a nyitvatartási rendjét, és a módosítást haladéktalanul, de legkésőbb a módosítás hatályát követő 5 munkanapon belül köteles saját web-oldalán (www.kisallatdoki.hu) közzétenni, valamint telephelyén kifüggeszteni, és ezzel az Ügyfelet tájékoztatni. Amennyiben Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt átmenetileg nem képes a Szolgáltatásokat telephelyén nyújtani, úgy jogosult az ilyen Szolgáltatások ellátását a vele szerződéses kapcsolatban álló más állat-egészségügyi intézményben biztosítani.

1.2.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Állattartót előzetes bejelentkezés alapján a fenti címen fogadja és Szolgáltatásokat nyújt a részére.

1.2.2. Lőrinci Állatorvosi Rendelő a Szolgáltatás nyújtásáért a rendelőjében kifüggesztett díjazásra jogosult.

1.3. A Rendelő köteles az Állattulajdonos és állata érdekében a szakmai szabályoknak, a szokásos protokolloknak megfelelően, az általában elvárható módon eljárni.

1.4. Alternatív beavatkozási lehetőségek esetén a Rendelő köteles alapos tájékoztatást adni az Állattulajdonos részére az egyes alternatívák előnyeiről, illetve kockázatairól, valamint ezek költségéről, ezek után az Állattulajdonos döntését kérni.

1.5. A Rendelő jogosult az Állattulajdonos döntésének hiányában a kezelt állat gyógyulási kilátásai szempontjából optimális alternatíváról dönteni.

1.6. A Rendelő az Állattulajdonos esetleges nemfizetése esetén jogosult az állat ellátásával kapcsolatos ellátást megtagadni, amennyiben az állat számára nem életmentő beavatkozás szükséges, illetve az a MÁOK Etikai Szabályzat rendelkezéseivel, valamint a Rendelő belső normáival nem ellentétes.

1.7. A Rendelő a sürgős, elsősegély jellegű beavatkozásokon kívül jogosult mérlegelni, hogy az Állattulajdonos állata sérülésének, betegségének jellege alapján elvállalja-e az adott beteg gyógykezelését vagy más intézményt javasol erre. A Rendelő az erre vonatkozó döntését nem köteles indokolni.

II. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

2.1. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatónál előzetesen bejelentett időpontú vizsgálaton megjelenni.

2.2. Az Ügyfél köteles a jelen ÁSZF-ben rögzítettek alapján az elvégzett vizsgálatok díját, vagy elmaradt megjelenés esetén a bejelentkezéskor megadottak alapján a várható vizsgálat/kezelés/beavatkozás munkadíjának 50%-át a Szolgáltató részére megfizetni. Az Állattartónak vizsgálat esetében a foglalt időpontot megelőzőleg 48 óra, műtéti beavatkozás esetében a foglalt időpontot megelőzőleg 48 óra áll rendelkezésére, hogy díjmentesen lemondja az időpontját. Speciális műtéti beavatkozások esetében a Rendelő meghatározhat hosszabb időszakot, amin belül már nem mondható le díjmentesen az előjegyzett időpont.

2.3. A Tulajdonos tudomásul veszi, hogy az Állatorvosi rendelő a Szolgáltatás teljesítése során jogosult közreműködőt (közreműködő orvos, alvállalkozó, közvetített szolgáltatás) igénybe venni. Az Állatorvosi rendelő a Szolgáltatás teljesítése során igénybe vett közreműködő szolgáltatását a Tulajdonos részére „közvetített szolgáltatásként” közvetíti.

2.4. A Szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen a szerződő felek együttműködése és kölcsönös bizalma. Tulajdonos az együttműködés keretében – a Szolgáltatás jellegéből eredően – köteles az Állatorvosi rendelőt, illetve a kezelő állatorvost tájékoztatni mindazon tényről és körülményről, amelyek a kórismeret megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükségesek. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy egyes kezelések esetén külön tájékoztató és az állategészségügyi szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés, beleegyező – nyilatkozat aláírására is szükség van a részéről.

2.5 Amennyiben a Tulajdonos a szerződéses és jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az Állatorvosi rendelő mentesül az ebből eredő következmények viselése alól, ezekért az Állatorvosi rendelőt, vagy a kezelő orvost sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

2.6. Az Állattulajdonos – mint az állata viselkedését általában legjobban ismerő személy – köteles az állat várható vagy akár előre nem látható viselkedésének megfelelő előzetes intézkedéseket megtenni (pl. biztonságos pórázt, szájkosarat, állatszállító dobozt használni). Köteles továbbá a Rendelő szolgáltatását igénybe vevő más személyek és állataik védelme érdekében is minden ésszerű és az adott helyzetben általában elvárható megelőző intézkedést megtenni és ennek megfelelő magatartást tanúsítani.

2.7. Az Állattulajdonos köteles az őt elkísérő más személy kapcsán is biztosítani, hogy az adott személy az ott tartózkodó a más személyekkel, állatokkal kapcsolatos magatartási szabályokat megtartsa.

2.8. Az Állattulajdonos jogosult a Felek közt az első beavatkozással létrejött jogviszonyt bármikor, indokolás nélkül megszüntetni.

2.9. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy az Állatorvosi rendelő által kért tájékoztató, vagy belegyező és állapotfelmérő nyilatkozatok aláírását megtagadja, úgy az Állatorvosi rendelő jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége merült fel, úgy azt a Tulajdonossal szemben érvényesíteni.

III. Díjazás

3.1. A Rendelő az egyes beavatkozásokért járó díjazás mértékéről a váróban elhelyezett árjegyzékben ad tájékoztatást. Egyes összetettebb, díjszabásban nem rögzíthető beavatkozások kapcsán a Rendelő a várható díj mértékéről előzetesen, egyedileg, kérésére írásban tájékoztatja az Állattulajdonost. Az árlistán szereplő árak bruttó árak.

3.1.1. Az Állatorvosi rendelő a közzétett árjegyzéket jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. (Az árjegyzék módosítás a már korábban igénybe vett szolgáltatás díját nem érinti)

3.2. A Rendelő által közölt várható díjról szóló tájékoztatás a Rendelőt annyiban köti, amennyiben a beavatkozás során nem merül fel előre nem látható körülmény vagy komplikáció. A beavatkozás előtt nem látható körülmény felmerülésekor a Rendelő az előzetesen kiadott árajánlattól eltérhet, ez esetben köteles az Állattulajdonost haladéktalanul tájékoztatni a változás körülményeiről és a várható költségekről

3.2.1. A szolgáltatás során felmerülő esetleges költségekről a kezelő állatorvos folyamatosan tájékoztatni köteles a Tulajdonost. A szóbeli beleegyezést követően végrehajthatja a kívánt beavatkozásokat. Ez alól kivétel egy aktuális életveszélyes helyzet, amely során első sorban az állat életének megmentésére kell a kezelő orvosnak törekedni, a tájékoztatás megtörténhet a beavatkozás elvégzése után is.

3.3. A Szolgáltatás díja

Az Ügyfél a jelen Megállapodás alapján nyújtott Szolgáltatásokért díjfizetésre köteles. A fizetendő díj a vizsgálatot végző állatorvos által, a szükségleteknek megfelelően elvégzett és kezelési lapon rögzített, ténylegesen megtörtént vizsgálatok alapján kerül meghatározásra. Az Állattulajdonos a díjszabás szerinti, illetőleg a beavatkozás során ténylegesen felmerült díjat a beavatkozás után köteles készpénzben vagy bankkártyával kiegyenlíteni. Az Állattulajdonos számára halasztott vagy részletfizetést a Rendelő nem tud biztosítani.

3.4. Számlázás

Az egyes állatorvosi ellátások után az Állattartó a Lőrinci Állatorvosi Rendelőtől kezelési lapot kap az elvégzett beavatkozásokról. A vizsgálat és kezelés költségét az Állattartó az állatorvosnak fizet ki. A Rendelő minden esetben nyugtát állít ki az elvégzett kezelésekről. Az Állattartó az áfás számla igényét előre kell jelezze a Rendelő számára. Amennyiben az Állattartó áfás számlára tart igényt, úgy a számla két példányban kerül kinyomtatásra. Az egyik példány az ügyfélé, a második példány a Lőrinci Állatorvosi Rendelőben marad. Lehetőség van az Állattartó számára a számla elektronikus úton történő kézbesítésére.

IV. Szerződésszegés

Amennyiben az Állattartó fizetési kötelezettségének szerződésszegő módon nem tesz eleget, a Lőrinci Állatorvosi Rendelő jogosult a vizsgálatokért járó díjat bírósági végrehajtás útján behajtani.

V. Titoktartás, adatvédelem

A Rendelő tájékoztatja az Állattulajdonost, hogy az Állattulajdonos személyes adatainak kezelését a honlapján közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint végzi. E dokumentum mutatja be, hogy a Rendelő – mint adatkezelő – mely adatkezelési műveletekben vesz igénybe adatfeldolgozót, és mely adatfeldolgozókat veszi igénybe. A Rendelő tájékoztatja az Állattulajdonost, hogy az egyes adatfeldolgozók személye a Felek közti jogviszony tartama alatt változhat, erről a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóból tájékozódhat az Állattulajdonos, illetve az abban meghatározottak szerint gyakorolhatja az érintetti jogait.

5.1. A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik, üzleti titokként bizalmasan kezelik a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

5.2. A Felek a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak az Ügyfél vizsgálatai céljából és érdekében használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik Fél előzetes szóbeli vagy írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.

5.3. A Felek tudomásul veszik és vállalják, hogy jelen ÁSZF alapján egymás részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint a Szerződésben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

5.4. A fenti titoktartási kötelezettség a Szerződés fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely ezen adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

VI. Vegyes rendelkezések

6.1. Az egyik Fél által a másik Félhez a Szerződés alapján intézett valamennyi írásbeli küldemény (“Küldemény”) akkor tekinthető kézbesítettnek, ha azt személyesen a másik Fél részére átadásra, továbbá, ha postai úton, illetve fax vagy e-mail útján a másik Fél Szerződésben rögzített címére megküldésre kerül.

Szolgáltatónak címzett Küldeményt az alábbi címre kell küldeni:

Név: Lőrinci Állatorvosi Rendelő

Kapcsolattartó személy: Dr. Lévai Péter Csaba

Cím: 1181. Budapest, Wlassics Gyula utca 58.

E-mail cím: info@kisallatdoki.hu

A Küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni:

a) személyes kézbesítés esetén az átvételkor;

b) ajánlott levél esetén legkésőbb a feladástól számított 5. napon;

c) normál levél esetén legkésőbb a feladástól számított 7. napon, feltéve, hogy a címzett Fél az             átvételt visszaigazolta;

d) e-mail esetén azon a napon, amelyen a címzett Fél az átvételt visszaigazolta.

6.2. A Szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben felmerülő vita esetén a Felek kötelesek megkísérelni a békés egyeztetést.

6.3. Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti az ÁSZF többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzéseinek. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, úgy a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő Szerződés(eke)t kötnek. Az előző bekezdésben foglalt szabályozás értelemszerűen érvényes az ÁSZF végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült szabályozási hézagokra is.

6.4.Jelen ÁSZF-ben és a kezelési szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a magyar jog az irányadó.

A felek szerződéses jogviszonyára irányadó, vonatkozó jogszabályok különösen az alábbiak:

 1. – 2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
 2. – A MÁOK ETIKAI és ETIKAI ELJÁRÁSI Szabályzata 2019. december 13-tól
 3.  – a Polgári Törvénykönyv

6.5. A jelen ÁSZF 2023.12.21-én lép hatályba.

Miért válasszon minket?

Profi orvosok

Profi orvosok

Dr. Lévai Péter és Dr. Kovács Teréz szemész állatorvosok várják szemészeti szakrendelésen

Szakértelem

Szakértelem

Orvosaink és rendelőnk a legújabb, legszigorúbb állatorvosi szemészeti szakrendelés feltételeinek is eleget tesz. Erről bővebben itt olvashat!

Szakrendelés

Szakrendelés

Rendelőnk szemészeti szakrendelés végzésére jogosult 2021 óta, melyet a Magyar Állatorvosi Kamara szabályoz.

Mi segítünk!

Mi segítünk!

Hívjon ha kérdése van vagy akár időpont foglalás miatt az alábbi telefonszámok bármelyikén: +36-1-290-4410 vagy +36-30-534-5914